0

Obchodní podmínky

 

Obecná ustanovení:

 

Na základě závazné objednávky uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, webovým portálem www.mpfashionbrand.cz, provozovatel – Patrik Urbánek, IČ: 09226869

 

(dále jen prodávající), se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je předmětem objednávky. Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

 

Smlouva o zhotovení dodávky:

 

Veškeré zboží je vyráběno na zakázku, stejně tak i úprava rozměrů jednotlivých druhů zboží je zakázkovou výrobou. Na zboží se proto nevztahuje 14 denní zákonná možnost odstoupení od smlouvy, výměna velikosti produktu , příp. vrácení platby stanovená §53 Občanského zákoníku. Ke každému zboží je vystaven Aplikační návod k lepení a Faktura v elektronické podobě. Faktura je zaslána na e-mailovou adresu kupujícího současně s expedicí jeho objednávky. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce, příp. svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo hotovostní platbou při osobním odběru v provozovně prodávajícího. Objednávka, je po celou dobu archivována v databázi internetového obchodu a spolu s platnými všeobecnými obchodními podmínkami, uzavřenými v době objednávky, je přístupná pro pozdější kontrolu. Cena za objednané zboží je v platnosti od data uzavření Smlouvy o zhotovení dodávky až do doby dodání.

 

Informace o objednávce:

 

 Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, případně telefonicky. Kontakt je uveden na internetových stránkách prodejce.

 

Objednávka:

 

Zboží lze u dodavatele objednat pouze vložením zboží do virtuálního Košíku a vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Svým souhlasem s Obchodními podmínkami kupující stvrzuje, že zná rozsah a konečnou cenu objednávky, a že si je plně vědom výběru způsobu doručení zásilky. Odeslaná objednávka je považována za závaznou. V případě, že zákazník nepřevezme dobírkovou zásilku (ani po 7 dnech kdy je uložena na doručovací poště) a ta nám bude následně vrácena, vyhrazujeme si právo požadovat proplacení poštovného v plné výši.

 

Po dokončení objednávky je automaticky odeslána kopie objednávky do e-mailové schránky. V případě jakékoliv nesrovnalosti, je kupující povinen okamžitě kontaktovat prodávajícího. Na vyřízení a výrobě objednávky se začne pracovat nejdéle následující pracovní den ode dne doručení objednávky nebo ode dne doručení platby na bankovní účet prodávajícího (v případě platby předem převodem). O stavu zakázky je kupující informován e-mailem.

 

Kupující je seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavků. Odesláním závazné objednávky kupujícím (kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku") a jejím potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou e-mailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva.

 

Zrušení závazné objednávky ze strany kupujícího:

 

Zrušit objednávku lze písemně nebo telefonicky, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit včas e-mailem (info@mpfashionbrand.cz) nebo telefonicky na telefonním čísle +420 777 986 333. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení objednávky a vždy sdělí podmínky jejího zrušení.

 

 Pro bezplatné zrušení závazné objednávky obecně platí:

 

 - dojde-li k písemnému zrušení dříve, než je objednávka závazně potvrzena ze strany prodávajícího

 

 - v případě, není-li obsah objednávky ještě vyrobený

 

 Pakliže je obsah závazné objednávky již zhotoven, je při stornu požadována 50% úhrada celkové ceny objednávky. Při uhrazené zálohové faktuře a následném stornu, bude vystaven dobropis současně s 50% vrácenou zálohou, která bude navíc snížena o bankovní poplatky. Pokud si kupující neodebere objednané zboží ze závazné objednávky bez jejího předešlého zrušení (akceptované prodejcem), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (výrobní, logistické, bankovní, přepravní atd.). Tyto náklady budou i po neodebrání zboží na kupujícím vymáhány, a to mimosoudní nebo soudní cestou. Prodávající si vyhrazuje právo zařadit iniciály dlužníka na seznam vymáhaných pohledávek.

 

 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku, změnit její obsah nebo její část v těchto případech:

 

 - zboží se již nevyrábí nebo ho nelze dodat ve zvolené velikosti

 

 - zboží je z jakéhokoliv důvodu dlouhodobě nedostupné

 

 - vybraný materiál je na zhotovení zakázky nevhodný nebo ho nelze vůbec použít

 

 - změnila se výrazným způsobem cena zboží

 

 - při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, cena, atd.)

 

 - objednávka nesplňuje potřebné náležitosti

 

 - kupující opakovaně nevyzvedává dodané zboží, případně působí jinou škodu prodávajícímu

 

 V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a informovat ho o tomto stavu. Pokud již bylo zboží zaplaceno zálohovou fakturou, budou kupujícímu po provedení storna peníze převedeny zpět na účet, nebo odeslány poštovní poukázkou na adresu kupujícího, a to v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). V případě, že dojde pouze ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek, bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl bude opět převeden na účet kupujícího nebo odeslán poštovní poukázkou.

 

Cena zboží:

 

 Veškeré ceny zboží internetového obchodu www.mpfashionbrand.cz jsou uvedeny v Kč.

 

 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky vlivem zvýšení ceny, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn, a to běžným způsobem - e-mailem nebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo na sloučení více objednávek jednoho kupujícího a úpravu konečné ceny součtem jednotlivých cen.

 

Způsob platby:

 

 - v hotovosti - platba se uskuteční v provozovně prodávajícího při odebrání zboží

 

 - bankovním převodem - na základě údajů sdělených prodávajícím, které budou po provedení závazné objednávky zaslány kupujícímu na kontaktní e-mail; zboží je vyráběno a expedováno, je-li platba připsána na účet prodávajícího

 

 - dobírkou - při převzetí zásilky od dopravce

 

Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem, a to i v případě zaslání objednávky mimo území ČR. Ve všech případech o těchto úhradách rozhodne prodávající, kupujícího následně upozorní a vyzve k úhradě.

 

Způsob doručení:

 

Jakmile je zboží připraveno k odběru, vyexpedováno nebo předáno dopravci, je kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem. Kupující má před uzavřením závazné objednávky možnost svobodně si zvolit způsob dopravy, a to:

 

 - osobní převzetí v provozovně prodávajícího

 

 - dopravu obyčejnou poštovní zásilkou

 

 - dopravu doporučenou zásilkou

 

 V rámci optimalizace nákladů může kupující využít dvou možných způsobů doručení. Konkrétně se jedná o obyčejnou nepojištěnou zásilku nebo doporučenou zásilku. Kupující výběrem způsobu doručení přebírá zodpovědnost nad svým rozhodnutím a je si plně vědom možných rizik vybraného způsobu doručení. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případná rizika spojená s odesláním obyčejné zásilky a kupující svým souhlasem s obchodními podmínkami přebírá zodpovědnost nad možnou ztrátou zásilky, kdy nelze vymáhat již provedenou platbu za zboží na prodávajícím.

 

 

 Doporučená zásilka: 69,- Kč

 

 - zásilka je evidována pod podacím číslem

 

 - zásilku lze sledovat pomocí internetové služby doručovatele

 

 - zásilku přebírá kupující oproti dokladu totožnosti

 

 - zásilku lze reklamovat doručovateli a je plně pojištěna

 

 - termín doručení od podání je většinou 48 hodin

 

 - v případě ztráty vyrábíme a dodáváme zboží opětovně

 

 - součástí zásilky je tištěný apl. návod a testovací vzorek samolepky

 

 Osobní odběr v místě provozovny: 0,- Kč

 

 - osobní odběr je možný na adrese provozovatele:

 

 Polní 938, Ratíškovice 696 02, Tel.: 605 850 637, Nutná předchozí telefonická či písemná domluva!

 

Uložení zásilky:

 

Při doručení zboží Českou poštou na dobírku nenese prodávající zodpovědnost za termín doručení zboží třetí stranou. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena na v místě dodání po dobu 14 dnů. Kupující bude o této skutečnosti Českou poštou upozorněn. Kupujícímu je zasíláno poučení, jak postupovat v případě, že zásilka nedorazí.

 

Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena v nejbližším sběrném bodě dopravní společnosti po dobu 14 dnů. Kupující bude o této skutečnosti dopravcem upozorněn, a to písemně - doručovacím lístkem, nebo telefonicky - telefonní číslo na kupujícího je obsaženo v průvodních dokumentech k zásilce a bez něho nelze zakázku odeslat z provozovny. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu či provozovny (nebo na místo určení), není to však jeho povinností - tuto skutečnost nemůže prodávající ovlivnit.

 

Povinnosti kupujícího při převzetí zboží:

 

Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li kupující při převzetí zboží nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro sjednání nápravy.

 

Dodací podmínky:

 

 Expedice zboží probíhá zpravidla do 3 pracovních dnů ode dne provedení objednávky na dodací adresu uvedenou v objednávce. Při případných problémech s dodávkou bude zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky s upřesněním předpokládaného termínu dodání. V období vyššího vytížení výroby může dojít k prodloužení dodacích lhůt, avšak zboží bude doručeno nejpozději do pracovních 10 pracovních dnů. O případném prodloužení dodací lhůty bude kupující opět informován, a to běžným způsobem e-mailem nebo telefonicky. V případě nedodržení této podmínky prodávajícím, může kupující od závazné objednávky okamžitě odstoupit.

 

Odpovědnost za obsah webu:

 

 Upozorňujeme, že informace na webových stránkách obchodu jsou v některých případech přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.

 

Upozorňujeme, že obrazová data zobrazující aplikované dekory na vozidlech nemusí nutně souhlasit s reálnou aplikací na Vašem autě. Veškeré dekory zobrazené ve webovém obchodu jsou aplikovány pomocí grafického editoru a nejedná se o reálné fotografie, proto je nelze porovnávat s fyzickou aplikací dekorů na autě.

 

Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich nebo odkazovaných webových stránek nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.

 

Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu.

 

Ochrana osobních údajů:

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Urbánek PatrikSlunečná 8, 695 01 Hodonín.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách mpfashionbrand.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Záruční podmínky:

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem A a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

Reklamační řád internetového obchodu www.mpfashionbrand.cz

 

Závěrečná ustanovení

 

Nákupní řád nabývá účinnosti dne 1. Ledna 2019 a ruší tím veškeré předchozí podmínky a ustanovení pro obchodování v internetovém obchodě www.mpfashionbrand.cz včetně garanční a reklamační politiky a jsou pro obě strany závazné. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.